قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
مصوب 03 / 07 / 1389 هیئت مدیره سازمان بورس و أوراق بهادار

این دستورالعمل به منظور اجرای سفارشهای خرید و یا فروشی که به صورت برخط ( online ) به سامانه معاملاتی ارسال میشود،در تاریخ 03 / 07 / 1389 شامل 19 ماده و 9 تبصره و یک پیوست به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
• ماده 1:
اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی،آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل و قرارداد پیوست به کار رفته اند. واژه های دیگر دارای معانی زیر میباشند:
بند 1:
عضو: کارگزار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس است که خدمات دسترسی برخط بازار را به مشتری ارایه می نماید.
بند 2:
بورس: بورس اوراق بهادار تهران(شرکت سهامی عام) است.
بند 3:
دسترسی برخط بازار : فرآیندی است که طی آن سفارشهای خرید و فروش و همچنین عملیات تغییر و یا انصراف از آنها توسط مشتری از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار جهت اجرا به سامانه معاملاتی ارسال می شود.
بند 4:
زیرساخت دسترسی برخط بازار: زیر ساختی است که به منظور دسترسی برخط به بازار توسط عضو استقرار یافته و استفاده می شود.
بند 5:
سامانه معاملاتی: سیستم رایانه ای است که دریافت سفارش های خرید و فروش، تطبیق سفارشها و در نهایت اجرای سفارش ها از طریق آن صورت می گیرد.
بند 6:
سفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط مشتری از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار، جهت اجرا به سامانه معاملاتی، ارسال می شود.
بند 7:
فرابورس: فرابورس ایران(شرکت سهامی عام) است.
بند 8:
کانون: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
بند 9:
مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی ا ست که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار از طریق خدمات دسترسی برخط بازار می باشد و حائز شرایط مندرج در مواد 7 و 8 این دستورالعمل است.
• ماده 2:
سفارشهای ارسالی از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار باید مطابق مقررات، ضوابط معاملاتی و مصوباتی باشد که توسط سازمان تعیین می شود.
• ماده 3:
زیرساخت دسترسی برخط بازار مورد استفاده عضو باید قبلاً از حیث مواردی از قبیل امنیت، حفظ اطلاعات مجرمانه و قابلیت های فنی به تأئید سازمان رسیده و امکانات مناسبی را جهت کنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرایط فوق در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره 1:
زیر ساخت دسترسی بر خط بازار باید امکان ارائه خدمات دسترسی برخط بازار را با استفاده از امضای الکترونیک داشته باشد.
تبصره 2:
صدور تأئیدیه مندرج در صدر این ماده رافع مسئولیت عضو در خصوص تأمین امنیت و قابلیتهای فنی زیرساخت دسترسی برخط بازار نمیباشد.
• ماده 4:
عضو باید در موارد زیر از سازمان مجوز دریافت نماید:
الف: بهره برداری از زیرساخت دسترسی برخط بازار،
ب: اعمال تغییراتی در زیرساخت دسترسی برخط بازار مورد استفاده که مطابق مقررات نیازمند اخذ مجوز است،
ج: بهره برداری از زیرساخت دسترسی برخط بازار پس از اعمال تغییرات موضوع بند(ب)
تبصره :
اخذ مجوز موضوع این ماده، رافع مسئولیت عضو در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط اوراق بهادار نمی باشد .
• ماده 5:
درخواست اخذ مجوز موضوع ماده 4 این دستورالعمل باید توسط عضو کتباً و به همراه مستندات مورد نیاز به سازمان ارایه شود. در صورت کامل بودن اطلاعات و مستندات فوق، سازمان نظر خود را مبنی بر پذیرش یا رد درخواست ارایه شده به عضو متقاضی اعلام می نماید.
• ماده 6:
کلیه مسئولیت های قانونی و مقرراتی عضو و کاربران وی در قبال استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار و معاملات انجام شده از این طریق، بر عهده عضو میباشد.
• ماده 7:
عضو در صورتی می تواند خدمات دسترسی برخط بازار را در اختیار مشتری قرار دهد که مشتری حائز شرایط زیر باشد:
یک: دانش لازم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار
دو: مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار
سه: دانش لازم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار
چهار: نداشتن منع معاملاتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصلاح اعلام شده باشد
تبصره 1:
در مورد مشتریان حقوقی، شخص معرفی شده از سوی وی باید حائز شرایط موضوع این ماده باشد.
تبصره 2:
عضو بمنظور حصول اطمینان از کفایت دانش مشتریان در خصوص معاملات بر خط، باید فرایندهای مستمر آموز شی را جهت به روزرسانی دانش ایشان به صورت حضور یا الکترونیکی مستقر نماید.
تبصره 3:
سنجش توانایی مشتری از حیث شرایط موضوع این ماده توسط عضو و با مسئولیت وی انجام میشود.
تبصره 4:
نحوه اجرای مفاد این ماده توسط اداره نظارت بر کارگزاران سازمان ابلاغ می شود.
• ماده 8:
عضو باید قراردادی را مطابق نمونه پیوست این دستورالعمل، با مشتریان درخصوص استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار منعقد نماید.
• ماده 9:
عضو باید برای مدیریت معاملات بر خط، واحدی مجزا تشکیل داده و شخصی را جهت مدیریت بخش مذکور منصوب نماید. مدیر معاملات برخط موظف به نظارت مستمر بر مخاطرات ویژه معاملات برخط و انجام اقدامات کنترلی و نظارتی لازم از جمله الزامات ابلاغی توسط سازمان می باشد.
• ماده 10:
سازمان میتواند رعایت محدودیتهایی از قبیل موارد زیر را به اعضا ابلاغ نماید:
یک: محدودیت در نوع سفارش
دو: محدودیت در زمان فعالیت
سه: محدودیت فعالیت بر روی نماد معاملاتی، صنعت، بازار خاص یا بازارهای بورس و فرابورس
چهار: محدودیت انجام معامله در عرضه های خاص
پنج: محدودیت در حجم سفارش
شش: محدودیت در قیمت سفارش
هفت: محدودیت معاملاتی برای مشتری خاص یا مشتریان
هشت: محدودیت در تعداد مشتریان هر عضو
نه: محدودیت در حجم معاملات مشتریان
ده: محدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار
یازده: محدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با قیمت آخرین معامله
دوازده: محدودیت تفاوت قیمت نسبت به معامله قبل برای سفارشاتی با حجم پایین
تبصره :
در صورت اعلام محدودیت جدید علاوه بر موارد مو ضوع این ماده، عضو مکلف است طی مهلت تعیین شده تو سط سازمان امکان اعمال محدودیت را در زیرساخت دسترسی برخط بازار فراهم کند .
• ماده 11:
زیرساخت دسترسی برخط بازار باید به گونه ای باشد که امکان اعمال محدودیت های وضع شده توسط سازمان فراهم شود و به صورت پارامتری قابل تنظیم باشد. محدودیت های وضع شده باید به صورت لحظه ای و برخط در زیرساخت دسترسی برخط بازار اعمال گردد و همزمان به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود.
• ماده 12:
سفارش هایی که محدودیت های موضوع ماده 10 این دستورالعمل در مورد آنها رعایت نشده است نباید توسط زیرساخت دسترسی برخط بازار پذیرفته و به سامانه معاملاتی ار سال شود. در این خصوص ضروری است سوابق این موضوع بصورت الکترونیکی ثبت و نگهداری شده و بلافاصله پیغامی مبنی بر عدم پذیرش سفارش برای مشتری ارسال گردد.
تبصره :
رعایت این ماده در خصوص سفارش هایی که به دلیل محدودیت های وضع شده توسط عضو پذیرفته نمی شوند نیز ضروری است .
• ماده 13:
تمامی سفارشاتی که جهت اجرا به سامانه معاملاتی ارسال میگردد با کد عضو ارائه دهنده خدمات دسترسی برخط بازار و کد مشتری، ثبت خواهند شد.
• ماده 14:
عضو موظف است کلیه سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی را در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود نگهداری و حسب درخواست به سازمان ارایه نماید.
• ماده 15:
درصورت وقوع هرگونه تخلف از قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مواد این دستورالعمل و یا به منظور پیشگیری از تخلفات،سازمان می تواند اقدامات زیر را به تنهایی یا توأمان انجام دهد:
یک: تعلیق و یا توقف امکان دسترسی برخط بازار متعلق به عضو
دو: الزام عضو به تعلیق و یا توقف امکان استفاده از دسترسی برخط بازار برای یک یا چند مشتری و یا نمایندگان آنها.
• ماده 16:
عضو نمی تواند بابت ارایه خدمات دسترسی برخط بازار، وجهی علاوه بر کارمزدهای مصوب سازمان از مشتری دریافت نماید.
• ماده 17:
استفاده از زیرساخت دسترسی برخط بازار جهت معامله برای مشتریان توسط نمایندگان و شعب عضو منوط به اخذ مجوزهای لازم از بورس یا فرابورس می باشد. الزامات و شرایط ایجاد و نگهداری شعبه، نمایندگی و دفتر پذیرش که در سایر مقررات بیان شده یا می شود همچنان لازم الاجرا است.
• ماده 18:
عضو باید رویه های معامله از طریق سیستم معاملات برخط بازار، محدودیت ها، شرایط و مخاطرات مربوط به این نوع معاملات را از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم رسانده و هرگونه تغییر در موارد فوق را بلافاصله اعلام نماید.
• ماده 19:
عضو جهت مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معاملات برخط اوراق بهادار، از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت، باید رویه های مشخصی را اتخاذ نموده و به اطلاع مشتریان خود برساند.